Ung orgelklang 2

CP3705
 
320,00 kr
Kategori Orgelskolor
Sättning Orgel

Övrig information
Ung orgelklang 1-2 er et supplement til mine tidligere bøker, Preludium 1-5, og er i
hovedsak beregnet på ungdom i alderen 13-20 år med en viss erfaring i orgelspill. Ung
Orgelklang 2 kan for eksempel brukes sammen med preludiebøkene 3-5.
Bokens første del inneholder nye solostykker for orgel og er ordnet etter
toneartsrekkefølge, og ikke vanskelighetsgrad. Solostykkene er tenkt inn i en liturgisk
ramme og tonespråket er derfor i tråd med dette.
Bokens andre del inneholder salmearrangementer i triostil med små og store tilhørende
preludier. Det er gjort et utvalg hentet fra alle de nordiske salmebøkene. I noen tilfeller
hvor det foreligger ulike sangtradisjoner over en og samme melodi, er begge variantene
tatt med. Det har vært et ønske om at boken skal kunne være til nytte for unge
organister i hele Norden og at de skal få kjenneskap til noe av det som er vår felles
salmeskatt. Salmekartet gir en oversikt over i hvilke land salmene brukes. Jeg tar et
forbehold om at sangtradisjonene kan variere utover dette.
For å stimulere til salmespill bør satsene være enkle og bidra til å rette
oppmerksomheten på melodien. Triosatsene er notert på to systemer for at det skal være
lettere å gå over til den firstemte sats med tiden. Den unge organist må gjerne selv
forsøke å legge til en ekstra tone i over- eller understemmen. Flere av preludiene og
salmearrangementene kan dessuten brukes som solostykker!
Slikt som styrkegrader, tempobetegnelser og fingersetning er veiledende. Spesielt
fingersetning er individuelt og kan variere med arbeidsstillingen etc. Når man kan et
stykke bør eleven utfordres til å transponere det til en annen toneart. Spesielt salmene er
egnet for dette.
Man bør veksle mellom solostykker og koralspill under hele opplæringen.
De siste ti årene har flere barn og unge begynt å spille orgel uten forutgående
pianoundervisning. Jeg håper musikken kan være til glede for unge organister og tjene
som undervisningsmateriale slik at eleven blir i stand til å gå løs på den klassiske
orgellitteraturen.
Jeg tilegner i takknemlighet boken til tidligere domkantor i Fredrikstad domkirke,
Guttorm Ihlebæk. Mens jeg var en ung orgelspiller ga han meg nøkkelen til Fredrikstad
domkirke med invitasjon til å spille der når jeg ønsket det. Når jeg tenker tilbake, ser jeg
at denne fine handlingen var viktig, og kanskje en direkte årsak til at jeg i dag som kantor
deler ut nøkler til barn og unge som velger å spille orgel. Han har dessuten gitt meg
verdifulle tips til salmearrangementene i denne boken.
Bjørn Vidar Ulvedalen, Holmestrand 2015